Теодолитна проверка и настройка

Изпитването на теодолит трябва да се извършва редовно. Това важи за всички класове на точност. Теодолите, предназначени за работа в областта на държавната отговорност, трябва да имат сертификат за преминаване на основната и последваща проверка на метрологичните услуги със срок, посочен от производителя. При необичайна ситуация, ако устройството е било изложено на неочаквани механични или климатични ефекти, се извършва извънредно калибриране и настройка на теодолита, тъй като резултатите от измерването ще имат голяма грешка. Съгласно резултатите от проверката се издава заключение за годността или непригодността за по-нататъшна работа на теодолита, като се посочва периодът на следващата проверка. При липса на този документ устройството трябва да се счита за повредено и да не му се разрешава да работи. Специалните метрологични служби, оборудвани с подходящо оборудване и документация, като например, имат право да ремонтират, калибрират и регулират теодолитите.

теодолит

Теодолитът е устройство за измерване на хоризонтални и вертикални ъгли в геодезическите, топографските и геодезическите проучвания.

 • схеми и методи за проверка и корекция на теодолита;
 • начални стандарти на измервателните единици;
 • измервателно оборудване с подходящ клас на точност;
 • стандарти за съответствие на резултатите от калибрирането и настройката на теодолита;
 • Квалифициран персонал, притежаващ техники за проверка.

Теодолитите могат да имат следните класове на точност:

 1. Технически устройства със средна грешка от +/- 20 "до +/- 60".
 2. Устройствата са точни с допустимото от +/- 2 "до +/- 15" при определяне на ъгъла на един метър.
 3. Високопрецизни устройства с допустима грешка от +/- 0,5 "до +/- 1" при определяне на общия ъгъл.

Задаване на теодолит за работа

За да извършите калибрирането, теодолитът трябва да бъде настроен на работното място и инструментът трябва да бъде конфигуриран.

Типично теодолитно устройство

Устройството е типичен теодолит.

Първо трябва да центрирате инструмента. Вертикалната ос на теодолита трябва да бъде точно изравнена с референтната точка на повърхността. За тази цел се закрепва винтова линия към специална кука в долната част на стойката. Поставката с устройството на статива се приближава до приблизително съвпадение на еталонната точка с олово, докато трябва да наблюдавате хоризонталната позиция на стойката. При приблизително подравняване е необходимо да проверите стабилността на статива и да преминете към фина настройка. За да направите това, разхлабете винта на рамката и придвижете теодолита по стойката, постигнете точност от 2 до 5 мм. След това закрепете винта.

Задайте хоризонт. Вертикалната ос на устройството трябва да бъде изравнена до вертикална линия. За да направите това, поставете нивото в хоризонтален кръг приблизително по средата между всеки два винта за повдигане. След това, регулирайки наклона на винтовете, задайте нивото на нула. Завъртете алидадата под прав ъгъл до първоначалното положение и отново задайте третото ниво на винт до нула. Следете инсталацията. При завъртане на алидада в произволна позиция, нивото не трябва да променя повече от едно разделяне. Ако отклонението е по-голямо, процедурата за изравняване трябва да се повтори.

Настройка на оптиката за индивидуално виждане. Оптичната тръба трябва да е насочена към нещо светло и да регулира окуляра, за да получи ясен поглед върху решетката. Острието на изображението може да се регулира с помощта на крепежни винтове. Когато работите с обекти на различни разстояния, остротата трябва да бъде коригирана в зависимост от разстоянието.

При това настройката на теодолита може да се счита за завършена и да се извърши калибриране.

Връщане към съдържанието

Теодолитна операция за калибриране

Теодолитен статив

За надеждно и правилно установяване на теодолит използвайте специален геодезически статив.

Производителят на устройството трябва да посочи параметрите на точност на устройството. За теодолитите те могат да бъдат разделени на две групи: геометрични и оптично-механични. Точността и настройката на оптичните параметри могат да се проверяват и извършват само при фабрични условия. Геометричните параметри могат да се проверяват в метрологичната служба.

Проверка на точността на изравняване. Започнете калибрирането с настройване на нивото до нулево положение, когато между два винта за настройка. След това завъртете 180 ° и проверете. При смяна на местоположението на балона не повече от една дивизия теодолитът отговаря на изискванията за точност. Ако промяната е повече от едно разделяне, трябва да се направят корекции. 50% от отместването трябва да бъде избрано чрез регулиране на нивото, 50% - чрез повдигане на винтове. Необходимо е да се настрои няколко пъти, за да се спазват условията на производителя.

Проверка на точността на инсталирането на зрителната линия. На този етап е необходимо да се провери перпендикулярността на осите на въртене на телескопа и на оста на наблюдение. Необходимо е да изберете забележима точка в разстоянието и да направите две измервания. Едно измерване се извършва при насочване на визьора към точка от лявата страна, а втората - отдясно. Тръбата трябва да се завърти в пълен кръг. След това трябва да промените позицията на диска до 180 ° и да повтаряте същите измервания в една и съща последователност. Съгласно получените резултати можете да извършите изчислението на грешката на колимация по формулата:

Видове теодолит за проверка

Видове проверка на теодолита: a - монтаж с два винта; b - монтаж на третия винт; проверка на верността на нивото на инсталация.

С = ((Л1-П1 ± 180) + (Л2-П2 ± 180)) / 4

където резултатите L1, L2, P1, P2 - измерване;

C - грешка на колимация.

Полученият резултат не трябва да надвишава границата на точност, посочена от производителя, и умножена по 2. В противен случай е необходимо да извършите настройката. За да извършите настройката, е необходимо да определите правилната стойност, като използвате която и да е от формулите:

М = Р2 + СилМ = Р2-С, където

M е стойността на корекцията;

P2 - резултатът от измерването;

C - изчислена грешка.

С помощта на монтажен винт фиксирайте позицията на алидада, равна на изчислената стойност. Изображението на зрителя в същото време трябва да се измести от използваната точка. С помощта на страничните регулиращи винтове е необходимо да се реконструира изравняването на решетката и измерената точка. Работата трябва да се извърши няколко пъти, за да се спазят напълно посочените параметри за точност.

Връщане към съдържанието

Проверка на перпендикулярността на осите на въртене на теодолита и телескопа

Този параметър трябва да бъде проверен по този начин. На стената трябва да изберете точка А, разположена някъде на височина. Поставете теодолита върху нея и я проектирайте до височината на инструмента. Маркирайте и маркирайте позицията на стената като A1. След това трябва да завъртите тръбата през зенита и да повторите проекцията. Ако втората проекция съвпада с първата, тогава се премине проверката на инструмента. В противен случай е необходимо да регулирате височината на стойката с коригиращия винт.

Ако няма възможност за регулиране на тествания модел, устройството трябва да бъде изпратено на производителя или на специализиран сервиз.

Връщане към съдържанието

Проверка на точността на монтажа на линиите за наблюдение

Теодолитна схема

Теодолитна схема.

Оптималната посока на тръбата до точка се счита за местоположението на точката в центъра на зрителното поле. За тази цел в тръбата се поставя стъклена плоча с нанесени линии под формата на кръст. Образът на моделите на различни производители се изпълнява по свой начин. Общото е наличието на вертикални и хоризонтални ивици, както и на регулиращите винтове, двойка, която да се регулира вертикално, двойка - хоризонтално. Проверката може да се извърши на която и да е от лентите. Избирателно избирате точка, насочвайте скобата към нея така, че ръбът на една от линиите съвпада с точката. След това бавно завъртете тръбата вертикално или хоризонтално, като контролирате съвпадението на точка и линия. Ако точката изчезне от линията, трябва да регулирате решетката. За тази цел свалете защитното капаче, осигурявайки достъп до регулиращите винтове. Като завъртите винтовете, трябва да постигнете пълното изравняване около ъгъла на въртене на тръбата. Тази операция може да бъде извършена и с използване на оребрена греда. Вертикалната линия трябва да бъде разположена на разстояние не по-малко от 10 метра от теодолита. За да се отървете от вибрациите на олово, можете да поставите товара в контейнер с вода, след като сте изчакали известно време, докато се успокои и спре да се люлее.

Връщане към съдържанието

Комбиниране на проверката на два параметъра

Проверката на теодолитните опори и грешката на колимация се състои от едни и същи операции и може да се извърши заедно. В същото време можете да спестите време на работа и да получите по-точен резултат.

Процедурата за проверка е, както следва:

Теодолитно проучване

Теодолитно проучване.

 1. Устройството трябва да бъде инсталирано в работно положение съгласно ръководството.
 2. Маркирайте два обекта за измерване: първата A е в линията на хоризонта, втората B е под ъгъл V от около 30 ° спрямо нивото.
 3. След това изпратете визьора от лявата страна на всеки от обектите и запишете резултатите от измерването.
 4. След това трябва да завъртите телескопа и да измерите тези предмети, като обобщите визьора от дясната страна. Резултатите също се определят.
 5. След това, подобно на метода за отделно калибриране, е необходимо да завъртите диска до 180 ° и да повторите целия комплекс от измервания.

Колимационната грешка се определя от следната формула:

С = ((Л1-П1 ± 180) + (Л2-П2 ± 180)) / 4

от допълнителните резултати от измерването се определя допълнителната стойност

С11 = ((Л11-П11 ± 180) + (L21-P21 ± 180)) / 4, където:

C и C11 - основните и допълнителни стойности на грешките

L1 и L21 - резултати от измервания на обекти А и В по време на първата операция от лявата страна

P1 и P21 - резултати от измервания на обекти А и B по време на първата операция от дясната страна

L11 и L2, P11 и P2 - съответно резултатите от измерванията на втората операция

Грешката на наклона на оста на въртене на тръбата I трябва да се определи по формулите:

С1 = SsecV + itgV

I = c1ctgV-ccosecV

където V е ъгълът на наклон на обект В спрямо нивото.

Следва да се предприемат допълнителни действия в съответствие с точките за отделна проверка.

Добавете коментар